کتاب فروشی داری فروش

۶۵۸ نفر

کتابفروشی عضو

۶۷۶

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۵۲۳

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۵۳

مبلغ کل فروش (ریال)

۸۰,۷۸۷,۲۹۰,۷۱۱

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۳۸,۱۱۹


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۱۴,۳۳۴,۲۴۲,۸۹۷ ریال

تعداد کل فروش : ۵۵۷۴۰

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۰۱

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۹۳

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۸

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۸ از کل فروش
%۱۵ از کتابفروشی ها