کتاب فروشی داری فروش

۴۴۴ نفر

کتابفروشی عضو

۶۶۹

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۵۲۰

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۴۹

مبلغ کل فروش (ریال)

۸,۱۹۶,۶۸۶,۲۳۸

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۴,۷۶۳


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۱۴۹

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۰۲

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۹۴

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۸

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها