کتاب فروشی داری فروش

۹۰۸ نفر

کتابفروشی عضو

۹۳۶

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۷۱۳

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۲۳

مبلغ کل فروش (ریال)

۲۱۴,۰۰۳,۱۹۹,۶۷۴

تعداد کتاب های فروش رفته

۴۴۰,۲۷۶


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۳۷,۸۵۰,۶۶۵,۸۵۸ ریال

تعداد کل فروش : ۷۱۳۷۲

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۴۶

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۳۴

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۱۲

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۸ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها