کتاب فروشی داری فروش

۰ نفر

کتابفروشی عضو

۸۳۲

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۶۳۱

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۰۱

مبلغ کل فروش (ریال)

تعداد کتاب های فروش رفته


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۱۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۰۴

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۶

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
%۱۷ از کتابفروشی ها