کتاب فروشی داری فروش

۸۶۸ نفر

کتابفروشی عضو

۸۸۷

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۶۸۱

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۰۶

مبلغ کل فروش (ریال)

۲۰۹,۴۳۱,۹۵۵,۴۵۲


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۳۴,۸۷۰,۶۱۰,۰۴۴ ریال

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۳۵

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۲۷

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۸

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۷ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها