کتاب فروشی داری فروش

۹۰۸ نفر

کتابفروشی عضو

۹۳۷

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۷۱۴

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۲۳

مبلغ کل فروش (ریال)

۲۱۴,۰۰۳,۱۹۹,۶۷۴

تعداد کتاب های فروش رفته

۴۴۰,۲۷۶


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۳۷,۸۵۰,۶۶۵,۸۵۸ ریال

تعداد کل فروش : ۷۱۳۷۲

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۴۷

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۳۵

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۱۲

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۸ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها