کتاب فروشی دارای فروش

۹۴۵ نفر

کتابفروشی عضو

۹۷۳

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۷۳۸

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۳۵

مبلغ کل فروش (ریال)

۲۷۵,۴۶۶,۸۳۵,۵۲۴

تعداد کتاب های فروش رفته

۴۷۴,۹۱۶


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۴۴,۲۱۸,۱۷۸,۴۶۶ ریال

تعداد کل فروش : ۷۵۱۴۴

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۶۱

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۵۱

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۱۰

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۶ از کل فروش
%۱۷ از کتابفروشی ها