کتاب فروشی داری فروش

۸۹۶ نفر

کتابفروشی عضو

۹۳۶

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۷۱۳

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۲۲۳

مبلغ کل فروش (ریال)

۱۴۵,۵۸۲,۳۸۴,۸۶۵

تعداد کتاب های فروش رفته

۲۸۵,۶۱۶


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۲۴,۵۶۱,۱۱۵,۵۷۹ ریال

تعداد کل فروش : ۴۴۴۳۰

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۴۷

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۳۵

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۱۲

%۱۶ از تعداد کتاب ها
%۱۷ از کل فروش
%۱۶ از کتابفروشی ها